İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Pehlivan Hukuk ve Danışmanlık olarak odak noktasına aldığı çalışma alanlarından birisidir. İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan cezai ve hukuki müeyyideler karşısında, yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından istihdam edeceği işçilerin sözleşme, mesai, ücret ve diğer özlük işlemlerinin yasada öngörülen sınırlar çerçevesinde düzenlenmesi ve bu sayede işçi ve işveren yönünden çalışma barışının sağlanması, çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir.

Bu kapsamda ekibimiz, iş hukuku altyapısının kurulması, denetlenmesi ve mevcut risklerin bertarafı için etkin çözümler üretmekte; sendika-işveren ilişkileri ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde müvekkillerini temsil etmekte; işçilerin işe alınması ve işten çıkartılması, yapılacak işin niteliğine göre iş yerinde bulundurulması zorunlu teknik ve idari personellerin yapılandırılması ve özellikle de iş güvenliğinin sağlanması için yasa gereği alınması zorunlu olan tedbirlerin alınarak aynı zamanda uygulanmasının sağlanması adına danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmet başlıklarımız şöyledir;

  • İş ve Sosyal Güvenlik hukukunun dinamik yapısı gereği, sürekli değişmekte olan mevzuatın yeni hükümlerinin işverenlere anlatılması, getirdiği yenilikler, alınması gereken alternatif tedbirlerin işverenle değerlendirilmesi, bu konuda yapılması ya da yenilenmesi gereken sözleşmelerin yapılması, alınması gereken belgelerin belirlenen standartlara ve kurallara uygun olarak tamamlanması gibi çalışmaları kapsayan hukuki hizmet sunulması,
  • Çalışılan iş koluna göre uyulması gereken veya ihtiyari standartları temsil eden İSO veya TSE belgeleri kapsamında (alınmış veya alınacak olabilir) işyeri belgelerinin, kayıtlarının yürürlükteki mevzuata ve standartlara uygunluğunun sürekliliğinin sağlanması konulu denetimlerin yapılması,
  • İş sözleşmeleri yapılması, düzenlenmesi,
  • İş yeri sicil dosyasında düzenlenmesi gereken belgelerin mevzuata ve Yargı uygulamalarına uygun şekilde düzenlenerek saklanmasının sağlanması,
  • Muhtelif işçi-işveren ilişkilerinin çözümünde danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
  • İş hukuku davalarında işverenin veya işçilerin temsil edilmesi,
  • Sendika olan işyerlerinde her türlü sendikal iş ile ilgili müşavirlik yapılması,
  • Sosyal Sigortalar konusunda olay bazında danışmanlık ve genel mevzuat danışmanlığı yapılması,
  • SGK’ya karşı işçi veya işveren tarafından açılacak her türlü davalarının takip edilip sonuçlandırılması.